เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติและนานาชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar sites) (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ถ่ายโอนภารกิจในส่วนของพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งหมดให้กับกรมทรัพยากรน้ำ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565)

Data source cannot be displayed.
เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 4e3f084c-6182-4c1c-8ee3-bb84f4acd027
Tags ramsar site พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ เอกสาร เอกสารเผยแพร่ แรมซาร์ แรมซาร์ไซต์
Visibility Public
Dataset create date October 5, 2023
Maintain date November 22, 2023
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
Contact Person กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ/กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก
Contact Email bd_implementation@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ
Update Frequency Unit อื่นๆ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมจากเอกสารที่กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทำขึ้น
Data Format HTML
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://chm-thai.onep.go.th/?page_id=1142
Data Language ไทย
Last updated date 2023-04-03
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
การสนับสนุนสื่อด้านสุขภาพจิต เพื่อการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น ประกอบด้วย สื่อสุขภาพจิต HERO, สื่อสุขภาพจิต ซึมเศร้า, สื่อสุขภาพจิต...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
เอกสารเผยแพร่ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คู่มือ แนวทาง ขั้นตอน คำแนะนำ และแผ่นพับ ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Last update dataset : May 31, 2024  
csv xls
รายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ภายใต้อนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำ (Convention on Wetlands)...
Last update dataset : March 22, 2024  
csv