ตำแหน่งสถานที่สำคัญในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ตำแหน่งสถานที่สำคัญในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน
Rating
Organizations : กรมทรัพยากรธรณี
facebook   twiter

ประเภทสถานที่สำคัญในมาตราส่วน 1:4,000 ได้แก่ วัด, โรงพยาบาล, โรงเรียน, อบต., สถานที่ราชการ, ศาลาอเนกประสงค์

Data source cannot be displayed.
ตำแหน่งสถานที่สำคัญในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Geographic dataset
Equivalent scale
Positional accuracy
Created date
Last updated date
Data release date
Additional Info
Data Key 26182803-cfb3-4873-94fe-86bf849685ae
Tags ข้อมูลตำแหน่งวัด ดินถล่มระดับชุมชน ตำแหน่งสถานที่สำคัญ เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม โรงพยาบาล โรงเรียน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date March 12, 2024
Data Type ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
Contact Person กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
Contact Email goc.dmr@hotmail.com
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 5
Geo Coverage ตำบล
Data Source งานจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน (กรมทรัพยากรธรณี)
Data Format
  • CSV
  • Shapefile
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL -
Data Language ไทย
Last updated date 2024-02-01
Data release calendar 2021-07-01
Geographic dataset (Geoinformatics data) ชั้นข้อมูลชุมนุม/อาคาร
Equivalent scale (Geoinformatics data) 1:10,000
West bound longitude (Geoinformatics data) 97.21
East bound longitude (Geoinformatics data) 105.62
North bound longitude (Geoinformatics data) 20.45
South bound longitude (Geoinformatics data) 5.36
Positional accuracy (Geoinformatics data) ไม่มี
Reference period (Geoinformatics data) ไม่มี
Data release date (Geoinformatics data) 2021-07-01
High Value Dataset No Show
Related
เอกสารแสดงชุดข้อมูลทรัพยากรพื้นฐานด้านสุขภาพจิตของเขตสุขภาพที่ 13 เช่น รายชื่อสถานพยาบาล, จำนวนจิตเเพทย์, นักจิตวิทยา, พยาบาลจิตเวช เป็นต้น
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาที่ใช้หนังสือเรียนของ สสวท. ทุกวิชาเทียบกับใช้ร่วมกับหนังสือเรียนของสำนักพิมพ์อื่น ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาที่ใช้หนังสือเรียนของ สสวท....
Last update dataset : March 29, 2024  
xlsx
เอกสารแสดงรายชื่อหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ การส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม Preschool...
Last update dataset : March 12, 2024  
csv