นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ - Open Government Data of Thailand

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาว (20 ปี) เนืื้อหา ประกอบด้วย นโยบาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดในแต่ละด้าน

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key 351cd63b-62b1-4ac8-a59e-cfe9f07daa60
Tags
คุณภาพสิ่งแวดล้อม นโยบาย นโยบาย 20 ปี นโยบายและแผน นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date February 9, 2023
Maintain date April 24, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
Contact Person กลุ่มงานนโยบายและแผน
Contact Email policy@onep.go.th
Objective กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 20
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำมาประมวลผล และนำเสนอคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
Data Format HTML
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 1996-11-26
Last updated date 2024-01-30
High Value Dataset No Show

Related

ชนิดพันธุ์ที่พบในพื้นที่อนุรักษ์

ข้อมูลโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2554 - 2564) สำรวจโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

Last update dataset : July 15, 2024
.. XLSX
คู่มือฝายต้นน้ำ

แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างฝายต้นน้ำ

Last update dataset : July 15, 2024
.. PDF