พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์)
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ภายใต้อนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำ (Convention on Wetlands) ประกอบด้วย ชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำ สถานที่ตั้ง วันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และพิกัด (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ถ่ายโอนภารกิจในส่วนของพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งหมดให้กับกรมทรัพยากรน้ำ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565)

Data source cannot be displayed.
พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 6a9e4f22-b568-4922-a43d-021f2de9e086
Tags ramsar พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ แรมซาร์ แรมซาร์ไซต์
Visibility Public
Dataset create date January 22, 2024
Maintain date March 22, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ/กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก
Contact Email bd_implementation@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดนโยบาย และการดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Geo Coverage ตำบล
Data Source รวบรวมจากรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ภายใต้อนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำ
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Last updated date 2021-05-18
High Value Dataset No Show
Related
เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติและนานาชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar sites)...
Last update dataset : November 22, 2023  
url
รายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ภายใต้อนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำ (Convention on Wetlands)...
Last update dataset : October 5, 2023  
csv xlsx