แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของไทยที่บรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของไทยที่บรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก รายละเอียดของแหล่ง ที่ตั้ง และพิกัด

Data source cannot be displayed.
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของไทยที่บรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 0135197f-8928-4be2-809c-72dc23be489a
Tags list tentative ธรรมชาติ บัญชี บัญชีเบื้องต้น มรดก มรดกโลก วัฒนธรรม ศูนย์มรดกโลก แหล่งมรดกโลก
Visibility Public
Dataset create date October 5, 2023
Maintain date May 31, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม / กลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก
Contact Email thaiwhdtb@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก
Update Frequency Unit อื่นๆ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
Geo Coverage อำเภอ
Data Source รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศิลปากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และหน่วยงานเจ้าของแหล่ง
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Collect อื่นๆ
พื้นที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของไทยที่บรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก
URL https://lookerstudio.google.com/reporting/a48d92c9-ac7a-4a5c-910d-297486169a85/page/uItXD
Data Language ไทย
Created date 2022-02-09
Last updated date 2024-01-22
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
การสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน เป็นการสำรวจตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น 21 ตามตัวชี้วัดที่ 1.1...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json
การสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน เป็นการสำรวจตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น 21 ตามตัวชี้วัดที่ 1.1...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json
การสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน เป็นการสำรวจตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น 21 ตามตัวชี้วัดที่ 1.1...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json