แหล่งธรรมชาติ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แหล่งธรรมชาติ
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

แหล่งธรรมชาติของประเทศไทย ประกอบด้วย ชื่อแหล่งธรรมชาติ จำแนกตามประเภทของแหล่งธรรมชาติ 10 ประเภท (ประกอบด้วย เกาะ แก่ง ภูเขา ถ้ำ น้ำตก โป่งพุร้อน แหล่งน้ำ ชายหาด ซากดึกดำบรรพ์ และธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา) ระดับความสำคัญ (แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ และแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่น) และที่ตั้งของแหล่งธรรมชาติ

Data source cannot be displayed.
แหล่งธรรมชาติ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a4815420-6a72-46af-9c14-1ab61805c6cb
Tags ชายหาด ซากดึกดำบรรพ์ ถ้ำ ธรณีสัณฐาน ธรรมชาติ น้ำตก ภูมิลักษณวรรณา ภูเขา เกาะ แก่ง แหล่งธรรมชาติ แหล่งน้ำ โป่งพุร้อน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม /กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
Contact Email Thailandnaturalsites@onep.go.th
Objective
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
เพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลแหล่งธรรมชาติของประเทศไทย
Update Frequency Unit อื่นๆ
เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล
Geo Coverage ตำบล
Data Source รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในท้องที่และหน่วยงานผู้ดูแลพื้นที่ รวมทั้งเสำรวจพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งธรรมชาติประเถทต่าง ๆ ของประเทศ
Data Format
  • Database
  • XML
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL http://naturalsite.onep.go.th/
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 16 ประเภท ได้แก่ ถ้ำ น้ำตก จุดชมวิว ศิลปวัฒนธรรม/โบราณสถาน สัตว์ป่า จุดพักผ่อนในเขตบริการ ชมพรรณไม้/ป่าไม้ ภูเขา/ดอย ธรณีสัณฐาน แม่น้ำ/ลำคลอง/ทะเลสาบ...
Last update dataset : June 4, 2023  
url
พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กฎหมายลำดับรอง และอนุบัญญัติ
Last update dataset : June 4, 2023  
csv pdf word
ข้อมูลแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ประกาศเป็นเขตสำรวจและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหล่งซากดึกดำบรรพ์หรือซากดึกดำบรรพ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551
Last update dataset : June 4, 2023  
api word