เมืองเก่า - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
เมืองเก่า
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อเมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่เมืองเก่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ชื่อเมืองเก่า ที่ตั้ง เนื้อที่ วันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า วันที่ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า สถานะการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า ระดับเมือง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ระดับเมือง และหน่วยงานรับผิดชอบ

Data source cannot be displayed.
เมืองเก่า
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 8fb148e8-1484-4c38-9f3e-ee02667c2b60
Tags การพัฒนา การอนุรักษ์ การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า คณะอนุกรรมการเมืองเก่า ประกาศพื้นที่เมืองเก่า ประกาศเขต เมืองเก่า แผนแม่บทเมืองเก่า
Visibility Public
Dataset create date October 5, 2023
Maintain date March 22, 2024
Data Type ข้อมูลหลากหลายประเภท
Contact Person กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม /กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
Contact Email thaioldtown@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เป็นข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการเมืองเก่าในประเทศไทย
Update Frequency Unit อื่นๆ
เมื่อมีการประกาศหรือปรับปรุงแก้ไขประกาศเมืองเก่าเพิ่มเติม
Geo Coverage พิกัด
Data Source ผลการศึกษาที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านความเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
Data Format
  • Database
  • CSV
  • Shapefile
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect อื่นๆ
เมือง
URL http://oldtown.onep.go.th/oldCity
Data Language ไทย
Created date 2022-06-06
Last updated date 2023-12-18
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
แบบฟอร์มสถานะความก้าวหน้าโครงการระบบราง
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf
แผนแม่บทการพัฒนาระบบรางในระยะ 20 ปี
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf
รายชื่ออนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรอง
Last update dataset : September 5, 2023  
csv