พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์)
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ภายใต้อนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำ (Convention on Wetlands) ประกอบด้วย ชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำ สถานที่ตั้ง วันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และพิกัด

Data source cannot be displayed.
พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9acf6db5-057e-499a-b43d-d37fc2fdca58
Tags ramsar ramsar site พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ แรมซาร์ แรมซาร์ไซต์
Visibility Public
Dataset create date October 5, 2023
Maintain date October 5, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ / กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก
Contact Email bdm@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดนโยบาย และการดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย
Update Frequency Unit อื่นๆ
เมื่อมีการขึ้นทะเบียนแห่งใหม่
Geo Coverage ตำบล
Data Source รวบรวมจากรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ภายใต้อนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำ
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL wetlands1
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ภายใต้อนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำ (Convention on Wetlands)...
Last update dataset : March 22, 2024  
csv
เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติและนานาชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar sites)...
Last update dataset : November 22, 2023  
url