แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
Rating
Organizations : กรมศิลปากร
facebook   twiter

แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) คือ พื้นที่หรือจุดหลัก (Landmark) ที่ได้รับคัดเลือกจากยูเนสโก เพราะมีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญา สถานที่เหล่านี้ถือว่าสำคัญต่อประโยชน์โดยรวมของมนุษยชาติ

Data source cannot be displayed.
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Geographic dataset
Equivalent scale
Positional accuracy
Created date
Last updated date
Data release date
Additional Info
Data Key 58cb2ee2-7ce1-4a0c-9bd8-4f7085e18fa3
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags ชาติพันธุ์ มรดกโลก วัฒนธรรม วิจัย ศมส สังคม โบราณสถาน
Visibility Public
Dataset create date April 26, 2022
Maintain date June 14, 2022
Data Type ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
Contact Email ictfinearts@hotmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ตามเวลาจริง
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ระบบภูมิสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม GIS กรมศิลปากร (www.gis.finearts.go.th)
Data Format
  • Database
  • CSV
  • Image
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL http://gis.finearts.go.th/fineart/
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รวบรวมข้อมูลด้านมานุษยวิทยากายภาพของคนในอดีต ที่นักมานุษยวิทยากายภาพ แพทย์ นักโบราณคดี รวมถึงนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง...
Last update dataset : March 17, 2023  
csv json xlsx
“ภาชนะดินเผา” เป็นวัตถุทางวัฒนธรรมประเภทแรกๆ ที่มนุษย์รู้จักนำวัสดุจากธรรมชาติมาดัดแปลงทำเป็นสิ่งของสำหรับใช้สอยมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งปัจจุบัน...
Last update dataset : March 17, 2023  
csv json xlsx
ฐานข้อมูลภูมินามในสมุทรสาครนี้เกิดขึ้นจากงานวิจัย 2 ชิ้น ได้แก่ ภูมิสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสมุทรสาคร กรณีศึกษาภูมินามในอำเภอเมืองสมุทรสาคร...
Last update dataset : March 17, 2023  
csv json xlsx