หน่วยงานของรัฐส่วนกลางระดับกรมหรือเทียบเท่า - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
หน่วยงานของรัฐส่วนกลางระดับกรมหรือเทียบเท่า
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

สพร. ได้รวบรวมรายละเอียดของหน่วยงานของรัฐส่วนกลางระดับกรมหรือเทียบเท่า ทุกประเภท ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สภาวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ หน่วยงานของศาล หน่วยงานของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ฯลฯ โดย สพร. ได้รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติฉบับต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและเอกสารประกอบ พระราชบัญญัติเฉพาะฉบับต่าง ๆ ที่มีการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งการโทรศัพท์สอบถามจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ชุดข้อมูลนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐส่วนกลางระดับกรมหรือเทียบเท่าที่ถูกต้องครบถ้วนมากที่สุด และสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงพื้นฐานในมิติต่าง ๆ ต่อไป

Data source cannot be displayed.
หน่วยงานของรัฐส่วนกลางระดับกรมหรือเทียบเท่า
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ae7a4c2f-513d-4457-b59f-f408bd83ec5e
Groups การเมืองและการปกครอง
Tags ระดับกรม หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐส่วนกลาง เทียบเท่า
Visibility Public
Dataset create date September 20, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายดิจิทัลโซลูชันส์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
Contact Email thosaphon.chieocharnpraphan@dga.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show