ข้อมูลพื้นฐาน อบต.รังนก - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.รังนก
Rating
Organizations : องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
facebook   twiter

ประกอบด้วย - ประวัติความเป็นมาของตำบลรังนก - สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน - แผนที่ตำบลรังนก - รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ตำบลรังนก - รายชื่อสมาชิก อบต.รังนก - จำนวนประชากรทั้งหมด - จำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.รังนก
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 7e458360-32b4-4844-8e96-90591162ae2b
Groups การเมืองและการปกครอง
Tags ข้อมูลพื้นฐาน
Visibility Public
Dataset create date August 18, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เอกสิทธิ์ ไตรธรรม
Contact Email info@rungnok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ จัดทำขึ้นเพื่อ (1) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการ เช่น...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv json
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา-ปีการศึกษา-2563
Last update dataset : April 12, 2024  
json
ความเป็นมา ประวัติตำบลทุ่งมะพร้าว
Last update dataset : January 17, 2024  
api