Text Size | A   A   A
หลักสูตร/กิจกรรมการเรียนรู้
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ข้อมูลหลักสูตร/กิจกรรมในการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนในภาคบรรยายและชมฐานเรียนรู้ ภาคปฏิบัติ ศึกษาดูงาน

Data source cannot be displayed.
หลักสูตร/กิจกรรมการเรียนรู้
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 8994ff30-cac0-4045-8064-0ff855a212c9
Tags กิจกรรม ศึกษาดูงาน หลักสูตร อบรม
Visibility Public
Dataset create date June 21, 2022
Maintain date July 26, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
Contact Email rprp.cnx@hrdi.or.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source อุทยานหลวงราชพฤกษ์
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License อื่นๆ
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL http://www.royalparkrajapruek.org/
Data Language ไทย
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
รายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
Last update dataset : July 26, 2022  
xlsx
อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เผยแพร่ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรสำหรับเยาวชนและผู้สนใจ...
Last update dataset : July 26, 2022  
csv
“สถานประกอบกิจการ” หมายถึง สถานประกอบกิจการ หรือสถานที่สาธารณะ ซึ่งประชาชนใช้บริการในชีวิตประจำวัน หรือสถานที่ที่มีการรวมกันของกลุ่มคน...
Last update dataset : July 25, 2022  
json pdf