Text Size | A   A   A
ข้อมูลองค์ความรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

แหล่งรวบรวมองค์ความรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของโครงการพัฒนาคลังข้อมูลองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง สำนักยุทธศาสตร์และแผน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลองค์ความรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key daad5da2-ddb6-48a2-8eea-c43bf96ce75e
Tags ชุมชน วัฒนธรรม ศาสตร์พระราชา สังคม องค์ความรู้ อาชีพ เกษตรกรผู้นำ
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date July 26, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
Contact Email info@hrdi.or.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source โครงการพัฒนาคลังข้อมูลองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง สำนักยุทธศาสตร์และแผน
Data Format
  • Text
  • HTML
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License อื่นๆ
ไม่ระบุ
Data Collect ไม่มี
URL https://hkm.hrdi.or.th/
Data Language ไทย
Last updated date 2021-08-25
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ประชาชน เรื่องกระดูกผูกเรื่องราว
Last update dataset : September 28, 2022  
pdf
ข้อมูลโครงการมิติประเด็นรายพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.
Last update dataset : September 19, 2022  
xlsx
ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564...
Last update dataset : September 19, 2022  
xlsx