แผนพัฒนาท้องถิ่น - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Rating
Organizations : เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
facebook   twiter

แผนพัฒนาท้องถิ่น

Data source cannot be displayed.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 3dac16db-b802-4e68-ad99-bd822a6425b3
Tags ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ
Visibility Public
Dataset create date May 13, 2024
Maintain date May 13, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก
Contact Email bangyaphraek119@gmail.com
Objective แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ตำบล
Data Source เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Support หน่วยงานของรัฐ
URL https://bangyaphraek.go.th/public/list/data/datacategory/catid/2/menu/1196
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
แผนงาน/โครงการวิจัยตามแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของ สวพส. ภายใต้แผนปฎิบัติการ สวพส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
โครงการ/กิจกรรมตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปี ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
สิ่งปฏิกูล หมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนอุจจาระหรือปัสสาวะ การจัดการสิ่งปฏิกูล หมายถึง กระบวนการดำเนินการตั้งแต่ระบบการรองรับ การเก็บ การขน...
Last update dataset : June 12, 2024  
json