สถิติจำนวนประชากร แยกตามช่วงอายุ (ปี) แยกตามเพศ ประจำปี พ.ศ. 2566 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติจำนวนประชากร แยกตามช่วงอายุ (ปี) แยกตามเพศ ประจำปี พ.ศ. 2566
Rating
Organizations : เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
facebook   twiter

สถิติจำนวนประชากรแยกรายอายุ ข้อมูลปี พ.ศ. 2566 (เดือน มกราคม - เดือน ธันวคม 2566) พื้นที่ ตำบลจุมพล ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย แยกตามช่วงอายุ (ปี) แยกตามเพศ

Data source cannot be displayed.
สถิติจำนวนประชากร แยกตามช่วงอายุ (ปี) แยกตามเพศ ประจำปี พ.ศ. 2566
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 5ddd24f0-a99f-404c-a9ab-98cbc2d19e20
Groups การศึกษา
Tags Official Statistics จังหวัด จำนวนประชากร ประชากร สถิติทางการ ใบอนุญาต
Visibility Public
Dataset create date March 12, 2024
Maintain date March 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนพิสัย
Contact Email kitiphong.lamom@gmail.com
Objective
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
Update Frequency Unit ครึ่งปี
Geo Coverage เทศบาล/อบต.
Data Source กรมการปกครอง กระทรวงมหากไทย
Data Format
 • CSV
 • XML
 • HTML
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableAge
Data Language ไทย
Last updated date 2024-03-12
Data release calendar 2024-03-12
First year of data (Statistical data) 2023
Last year of data (Statistical data) 2023
Disaggregate (Statistical data)
 • เพศ
 • อายุ/กลุ่มอายุ
Unit of measure (Statistical data) คน
Unit of multiplier (Statistical data) ไม่ทราบ
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
การรวบรวมข้อมูลการออกใบอนุญาตการส่งออก-ส่งกลับออกไปซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่า ตามอนุสัญญา CITES ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหลักวิชาการ...
Last update dataset : May 15, 2024  
xlsx
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
Last update dataset : May 15, 2024  
xlsx pdf url xls csv
ข้อมูลพื้นที่ต้นน้ำลำธาร(พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 1A 1B และ 2 ) ใน 22 ลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย
Last update dataset : May 15, 2024  
csv pdf