การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565
Rating
Organizations : องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
facebook   twiter

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 รอบแรก ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 รอบสอง ตั้งแต่ มกราคม - กันยายน 2564 โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 2 กันยายน 2505 และผู้สูงอายุรายใหม่ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตำบลกลางแดดและยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด

Data source cannot be displayed.
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 3d121475-8b34-410a-b191-12a8b15e6f1b
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags พัฒนาชุมชน
Visibility Public
Dataset create date February 4, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาววันเพ็ญ สมพงษ์
Contact Email Klangdad@hotmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
jpeg