ใบรับรองแพทย์ สำหรับใบอนุญาตขับรถ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ใบรับรองแพทย์ สำหรับใบอนุญาตขับรถ
Rating
Organizations : สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี
facebook   twiter

การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ทั้งทำให้และต่ออายุต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ทั้งการขอใหม้ กรณีไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถ หรือใบอนุญาตผู้ประจำรถมาก่อน การเปลี่ยนชนิด การต่ออายุ และการเปลี่ยนประเภท ต้องแสดงให้เห็นว่า ผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เห็นว่า อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ

Data source cannot be displayed.
ใบรับรองแพทย์ สำหรับใบอนุญาตขับรถ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9701806c-f2fc-48d4-8043-7aab48666f47
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Visibility Public
Dataset create date February 19, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี
Contact Email suphanburi@dlt.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show