Text Size | A   A   A
ข้อหารือการศึกษาวิจัยการดำเนินงานโครงการนำร่องการจัดการขยะชุมชน
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
facebook   twiter

ข้อหารือการศึกษาวิจัยการดำเนินงานโครงการนำร่องการจัดการขยะชุมชน ของเทศบาลตำบลทับกวาง ว่าการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์ขออณุญาตใช้พื้นที่ของเทศบาลตำบลทับกวาง เพื่อดำเนินการโครงการจัดการขยะชุมชนมีกำหนดเวลา 12 เดือน เข้าข่ายต้องขออนุญาตตั้งโรงงานหรือไม่

Data source cannot be displayed.
ข้อหารือการศึกษาวิจัยการดำเนินงานโครงการนำร่องการจัดการขยะชุมชน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9dafce5b-90ab-4e7d-8879-fc2c844ccae4
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags กฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. พรบ.โรงงาน เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทศบาลตำบลทับกวาง
Visibility Public
Dataset create date June 7, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Contact Email eakachai_k@industry.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ตารางกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
Last update dataset : June 27, 2022  
csv
กฎหมายแม่บท และกฎหมายลำดับรอง ของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายของเว็บไซต์ ทส.
Last update dataset : June 16, 2022  
csv
ข้อมูลหลักของกระบวนการยุติธรรม (Master Data of Justice) เป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับใช้เป็นมาตรฐานข้อมูลกลางในการนำไปใช้งาน
Last update dataset : March 18, 2022  
api