รายงานทะเบียนวัดจังหวัดสมุทรปราการ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดสมุทรปราการ
Rating
Organizations : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
facebook   twiter

รายงานทะเบียนวัดจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ

Data source cannot be displayed.
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดสมุทรปราการ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 030dc4bc-5b33-4adb-b03b-634c24ea95f1
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags ชื่อวัด ทะเบียนวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ สมุทรปราการ
Visibility Public
Dataset create date October 7, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person พิมพ์ใจ เริ่มวัฒนะ (024414537, 02441 4538)
Contact Email pimjaire@onab.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ครัวเรือนที่ใช้เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีสะอาดเป็นแหล่งพลังงานในการประกอบอาหาร 2. ครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
Last update dataset : May 12, 2024  
csv json
รายชื่อวัดทั่วประเทศ อัพเดท ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx
แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย -ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัดสมุทรปราการ -ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสมุทรปราการ...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf