ข้อมูลคำอธิบายกลุ่มชุดดิน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลคำอธิบายกลุ่มชุดดิน
Rating
Organizations : กรมพัฒนาที่ดิน
facebook   twiter

กลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้นมา โดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกัน มาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการให้คำแนะนำ การตรวจสอบลักษณะดิน การใช้ที่ดิน และการจัดการดินที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป จากชุดดินกว่า 300 ชุดดิน ได้จัดจำแนกใหม่เป็น 62 กลุ่มชุดดินด้วยกัน และกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำแผนที่กลุ่มชุดดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจรายจังหวัด ทั่วประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ชุดแรกแล้วเสร็จในระหว่างปี พ.ศ. 2530-2534 และมีการพัฒนาปรับปรุงแผนที่ดินอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลคำอธิบายกลุ่มชุดดิน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Additional Info
Data Key 63b1efa7-c9ea-4215-b367-9ba71e820877
Groups เกษตรกรรม
Tags กลุ่มชุดดิน ชุดดิน หน�
Visibility Public
Dataset create date January 2, 2020
Maintain date January 2, 2020
High Value Dataset No Show
Related
ชุดดินในจังหวัดนนทบุรี ปี2565 เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการดินในการผลิตพืชผลทางการเกษตร
Last update dataset : September 12, 2022  
zip
ข้อมูลกลุ่มชุดดินเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จำแนก และทำแผนที่ดินในขนาดมาตราส่วน 1:25,000 โดยมีหน่วยแผนที่ในระดับกลุ่มชุดดิน ทั้งหมด 62 กลุ่มชุดดิน เป็นฐานข้อมูลดินในระดับกว้าง...
Last update dataset : May 15, 2022  
shp
ข้อมูลชุดดิน เป็นการสำรวจ จำแนกดิน และจัดทำแผนที่ทรัพยากรดิน โดยมีหน่วยแผนที่อยู่ในระดับชุดดิน (Soil series) ซึ่งเป็นการจำแนกดินขั้นต่ำสุดในการจำแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil...
Last update dataset : May 15, 2022  
shp