Text Size | A   A   A
รายชื่อผู้ผ่านการสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
facebook   twiter

รายชื่อผู้ผ่านการสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

Data source cannot be displayed.
รายชื่อผู้ผ่านการสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 8e2ca431-bb5c-418f-8d51-9afb45361ef4
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags กสทช. วิทยุสมัครเล่น
Visibility Public
Dataset create date June 13, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม 1
Contact Email noemail@opendata.data.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน กสทช. เป็นห้องสมุดที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม...
Last update dataset : October 31, 2021  
url jpeg jpg
ข้อมูลผู้ผ่านการอบรมวันที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำแนกตามระดับต้น กลาง สูง ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service ของสำนักงาน กสทช. (NBTC...
Last update dataset : October 31, 2021  
url pdf json docx xlsx
ข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service ของสำนักงาน กสทช. (NBTC Opendata Web Service)...
Last update dataset : October 31, 2021  
url json docx xlsx