รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
facebook   twiter

รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ - ชื่อหน่วยงาน - สังกัดหน่วยงาน - ประเภทหน่วยงาน - วันที่ผ่านครั้งแรก - ปีงบประมาณที่ผ่านครั้งแรก - วันที่ผ่านทบทวนครั้งที่ 2 - ปีงบประมาณที่ผ่านทบทวนครั้งที่ 2 - Org Name - วันที่ผ่านทบทวนครั้งที่ 1 - ปีงบประมาณที่ผ่านทบทวนครั้งที่ 1

Data source cannot be displayed.
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 58296712-2499-4ceb-97b8-cb5a4c00e811
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Visibility Public
Dataset create date September 13, 2016
Maintain date January 24, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สุนทรีย์ ส่งเสริม
Contact Email soontaree.t@mdes.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show