ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านภัตตาคาร/ร้านอาหาร ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านภัตตาคาร/ร้านอาหาร ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
facebook   twiter

โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยดำเนินการสำรวจนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ รวมทั้งบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองต่างๆ ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2557 ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจต่อภัตตาคาร/ร้านอาหารในภาพรวมในระดับพอใจ และมีความพึงพอใจในระดับพอใจในทุกประเด็นที่ประเมิน ได้แก่ ความคุ้มค่าเงิน คุณภาพและรสชาติของอาหาร ความหลากหลาย ทาเลที่ตั้ง การบริการ และการติดต่อสื่อสาร/ภาษา                (คะแนนเต็ม 5)

Data source cannot be displayed.
ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านภัตตาคาร/ร้านอาหาร ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c7b6d4b2-3999-401a-acb5-f2ace78e1f4b
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags บริการ
Visibility Public
Dataset create date September 17, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา (026126060)
Contact Email arrunbc@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
การสนับสนุนสื่อด้านสุขภาพจิต เพื่อการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น ประกอบด้วย สื่อสุขภาพจิต HERO, สื่อสุขภาพจิต ซึมเศร้า, สื่อสุขภาพจิต...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
จำนวนผู้สูงอายุที่ส่งเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์
Last update dataset : June 12, 2024  
csv