ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
Rating
Organizations : กรมพัฒนาที่ดิน
facebook   twiter

ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เป็น ข้อมูลการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร เพื่อเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มีแหล่งน้ำที่เหมาะสมกับการเกษตร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d6497b8e-a5a7-4606-a9d4-07e04cb69d09
Groups เกษตรกรรม
Tags Zone47N กรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลที่ตั้ง บ่อจิ๋ว ประเทศไทย แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
Visibility Public
Dataset create date August 27, 2019
Maintain date April 1, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email cit_6@ldd.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage พิกัด
Data Source สำรวจพื้นที่ สร้าง เก็บรวบรวม และรายงานข้อมูลตำแหน่งแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ในพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรแหล่งน้ำทั้งประเทศ ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ถาวรและเนื้อที่ป่าไม้ถาวรรายจังหวัด โดยจัดเก็บข้อมูลใน รูปแบบ CSV ใช้เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาและเปรียบเทียบพื้นที่ป่าไม้ถาวรในประเทศไทย
Last update dataset : April 1, 2024  
csv api
พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี พื้นที่น้ำท่วมในอดีตย้อนหลัง...
Last update dataset : April 1, 2024  
url zip
-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ-เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย ข้อมูล ณ ปี 2563 ประกอบด้วย จระเข้น้ำจืด...
Last update dataset : February 15, 2024  
csv