เขตพื้นที่บริการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
เขตพื้นที่บริการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
Rating
Organizations : กรมประชาสัมพันธ์
facebook   twiter

ข้อมูลรายชื่อสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ให้บริการทุกส่วนภูมิภาคในประเทศไทย

Data source cannot be displayed.
เขตพื้นที่บริการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a83dd1a3-6c65-4e4c-aa4e-5a917b0e40f3
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags สถานีวิทยุโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์
Visibility Public
Dataset create date September 22, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายคเชนทร์ กรรณิกา (026182323 ต่อ 1907)
Contact Email kachan_k@prd.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
กรมประชาสัมพันธ์ ให้บริการเพื่อเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย แก่บุคคล หน่วยงาน ภาครัฐ หรือบริษัท...
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf
เพื่อเป็นการวางกรอบแนวทางการดำเนินงานและการให้บริการประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf
ในปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้ขีดจำกัด ไร้พรหมแดน ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ และติดต่อสื่อสารให้ทันท่วงที...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf