Text Size | A   A   A
ข้อหารือการพิจารณาดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ กรณีมีน้ำไหลล้นออกจากบ่อพักน้ำเสียของโรงงาน
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
facebook   twiter

ข้อหารือการพิจารณาดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จากกรณีสำนักงานอุตสาหกรรม จ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งจากประชาชนว่า มีน้ำไหลล้นออกจากบ่อพักน้ำเสียของโรงงานน้ำตาลของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด ไหลลงสู่พื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านและแหล่งน้ำสาธารณะ

Data source cannot be displayed.
ข้อหารือการพิจารณาดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ กรณีมีน้ำไหลล้นออกจากบ่อพักน้ำเสียของโรงงาน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 0ee5add3-5c4b-484a-a9a2-a4fba9a8e70e
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags กฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม น้ำตาลครบุรี พ.ศ. พรบ.โรงงาน
Visibility Public
Dataset create date June 7, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Contact Email eakachai_k@industry.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ตารางกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
Last update dataset : June 27, 2022  
csv
กฎหมายแม่บท และกฎหมายลำดับรอง ของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายของเว็บไซต์ ทส.
Last update dataset : June 16, 2022  
csv
ข้อมูลหลักของกระบวนการยุติธรรม (Master Data of Justice) เป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับใช้เป็นมาตรฐานข้อมูลกลางในการนำไปใช้งาน
Last update dataset : March 18, 2022  
api