ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
Rating
Organizations : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
facebook   twiter

เป็นข้อมูลในการวางแผน หรือกำหนดนโยบายในการควบคุม แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9834f9a6-6058-4bb9-93a0-59fc15d8bf39
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags ขยะ น้ำเสีย อบจ. อบต. อปท. เทศบาล
Visibility Public
Dataset create date August 27, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายคุณทน บุญวงศ์ (026126060)
Contact Email kunthonbo@dla.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ย
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
จำนวน อปท. ที่นำขยะมากำจัด
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
จำนวนปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน
Last update dataset : June 12, 2024  
csv