ชุดความรู้ เรื่องCommunity Based Tourism ท่องเที่ยวโดยชุมชน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชุดความรู้ เรื่องCommunity Based Tourism ท่องเที่ยวโดยชุมชน
Rating
Organizations : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ชุดความรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน นำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่จะช่วยให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่สมาชิกในชุมชน และแนวคิดที่ อพท. ใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหลัก เพื่อสร้างให้เกิดความยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของชุมชน  พร้อมทั้งได้มีการนำเสนอข้อมูลรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนต้นแบบทั้ง ๑๓ แห่ง ที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ อพท. เข้าไปดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวทางของ อพท. และกรณีศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวที่น่าสนใจจากต่างประเทศ

Data source cannot be displayed.
ชุดความรู้ เรื่องCommunity Based Tourism ท่องเที่ยวโดยชุมชน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 10af6d3d-ebc1-4f6b-a948-7ad6edd5b7bc
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags การท่องเที่ยว ชุดความรู้ ท่องเที่ยวโดยชุมชน
Visibility Public
Dataset create date January 4, 2017
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวกัลย์ลัญญา ปลั่งกมล
Contact Email ganlanya.p@dasta.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลรายละเอีดยของชุมชนที่มีศักยภาพการเชื่อมตลาด โปรแกรมการท่องเที่ยวและผลการทดสอบตลาด
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
อพท. ได้ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่น...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
เอกสารชุดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf