รายงานประจำปี 2558 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานประจำปี 2558
Rating
Organizations : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายงานประจำปี 2558 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรในรอบปีงบประมาณ 2558 และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ รฟม. ให้หน่วยราชการ องค์กรต่างๆ สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

Data source cannot be displayed.
รายงานประจำปี 2558
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key dac6452b-87af-48d0-bf68-3bfd98de539d
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags รฟม รฟม. รายงานประจำปี
Visibility Public
Dataset create date August 30, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวเพลินตา จำปาศรี
Contact Email pleanta@mrta.co.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายงานประจำปีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx
ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี
Last update dataset : May 11, 2023  
url
รายงานประจำปีกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Last update dataset : January 12, 2023  
pdf