งานวิจัยผลการประเมินการทวีคูณของรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ (Multiplier Effects) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
งานวิจัยผลการประเมินการทวีคูณของรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ (Multiplier Effects)
Rating
Organizations : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ผลการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษทั้งรายได้ทางตรง และรายได้แบบทวีคูณของรายได้จากการท่องเที่ยว (Multiplier Effects of Tourism) ทั้งแสดงถึงรูปแบบของรายได้ การกระจายรายได้ การลงทุนและผู้รับผลประโยชน์ทั้งในและนอกพื้นที่พิเศษของ อพท.

Data source cannot be displayed.
งานวิจัยผลการประเมินการทวีคูณของรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ (Multiplier Effects)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ac3db6c0-2f8c-444d-b639-1008569ff62e
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags การท่องเที่ยว ทัวร์
Visibility Public
Dataset create date January 4, 2017
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ธนพรพรรณ พลคีรีย์
Contact Email thanapornpun.p@dasta.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อการออกใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออก
Last update dataset : March 12, 2024  
xls csv
จำนวนธุรกิจนำเที่ยว
Last update dataset : March 12, 2024  
xls csv pdf
เอกสารชุดองค์ความรู้ทำความรู้จักการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf