Text Size | A   A   A
ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านห้องน้ำสาธารณะ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
facebook   twiter

โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยดำเนินการสำรวจนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ รวมทั้งบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองต่างๆ ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2557 ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจต่อ การให้บริการห้องน้ำสาธารณะในภาพรวมในระดับพอใจ และทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับพอใจ ได้แก่ ความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน และความสะอาด  (คะแนนเต็ม 5)

Data source cannot be displayed.
ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านห้องน้ำสาธารณะ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key b35d755e-c7d0-4ed7-b9d0-b61fc5ee0292
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags ความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน ความสะอาด สำรวจความพึงพอใจ ห้องน้ำสาธารณะ
Visibility Public
Dataset create date September 17, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา (026126060)
Contact Email arrunbc@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
สรุปรายงานความปลอดภัยจากการใช้กัญชา ประกอบด้วย 1. สรุปข้อมูลรายงานการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาแผนปัจจุบัน (SAS) 2. สรุปข้อมูลรายงานการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาแผนไทย (AUR) 3....
Last update dataset : January 17, 2022  
pdf
แบบฟอร์ม Zero 2 หมายถึง หนังสือรับรองของนายจ้างและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับรองด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง
Last update dataset : January 11, 2022  
pdf docx
ข้อกำหนดหรือวิธีการของกิจกรรมเพื่อบ่งบอกให้ทราบถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
Last update dataset : January 11, 2022  
pdf docx