สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจากการท่องเที่ยวต่อ GDP ทั้งหมด - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจากการท่องเที่ยวต่อ GDP ทั้งหมด
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter
 • SDGs Goal 8 Decent work and economic growth (เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ มีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน)
 • เป้าหมายย่อยที่ 8.9 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี 2573
 • Proxy Indicator 8.9.1: Tourism direct GDP as a proportion of total GDP and in growth rate (สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจากการท่องเที่ยวต่อ GDP ทั้งหมด และอัตราการเติบโตของ GDP จากการท่องเที่ยว)
Data source cannot be displayed.
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจากการท่องเที่ยวต่อ GDP ทั้งหมด
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key cafab385-8ad9-461d-9254-9aaa26b86694
Tags การท่องเที่ยว ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date September 7, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
Contact Email kipsbangkok.sedbma@gmail.com
Objective
 • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
Update Frequency Unit ปี
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
URL http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/17.aspx
Data Language
  Disaggregate (Statistical data)
   High Value Dataset No Show
   Related
   เอกสารชุดองค์ความรู้ทำความรู้จักการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
   Last update dataset : March 12, 2024  
   pdf
   การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐานสำคัญการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้เกิดความเข้มเเข็งเเละยั่งยืน เพราะการท่องเที่ยวของประเทศยังคงต้องอาศัยฐานทรัพยากรต่างๆ...
   Last update dataset : March 12, 2024  
   pdf
   สารสนเทศในรูปแบบแผนภาพ (Visualization) - อุตสาหกรรมสีเขียว และการท่องเที่ยว
   Last update dataset : November 12, 2023  
   url