ข้อมูลการใช้ที่ดิน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลการใช้ที่ดิน
Rating
Organizations : กรมพัฒนาที่ดิน
facebook   twiter

ข้อมูลการใช้ที่ดินเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จำแนกสภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน (Present Land Use) ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน รายละเอียดข้อมูล (Attribute data) ประกอบด้วย - รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับ 1 ระดับ 2 และ ระดับ 3 - รหัสการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับ1 ระดับ2 และ ระดับ3 - รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับ 3 ทั้ง ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ - รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินนอกเหนือจากระดับ 3 - เนื้อที่ (ไร่ ตารางเมตร) - ความยาวเส้นรอบวง (เมตร)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการใช้ที่ดิน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 0c49f24b-d15e-4f6a-b253-bf8c79a2a2fc
Groups เกษตรกรรม
Tags Land use กรมพัฒนาที่ดิน การใช้ที่ดิน ดิน สภาพการใช้ที่ดิน
Visibility Public
Dataset create date May 10, 2022
Maintain date May 15, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Contact Person กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
Contact Email somsach@ldd.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit อื่นๆ
2 ปี
Geo Coverage จังหวัด
Data Source การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล
Data Format Shapefile
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL https://tswc.ldd.go.th/DownloadGIS/Index_Lu.html
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ถาวรและเนื้อที่ป่าไม้ถาวรรายจังหวัด โดยจัดเก็บข้อมูลใน รูปแบบ CSV ใช้เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาและเปรียบเทียบพื้นที่ป่าไม้ถาวรในประเทศไทย
Last update dataset : April 1, 2024  
csv api
ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เป็น ข้อมูลการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ...
Last update dataset : April 1, 2024  
xlsx csv
พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี พื้นที่น้ำท่วมในอดีตย้อนหลัง...
Last update dataset : April 1, 2024  
url zip