ข้อมูลเอกสารโบราณ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลเอกสารโบราณ
Rating
Organizations : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ฐานข้อมูลเอกสารโบราณเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 ภายใต้โครงการสำรวจ รวบรวม และศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคตะวันตก มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ และเก็บข้อมูลเอกสารโบราณโดยการทำสำเนาดิจิทัลในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย และเป็นการสานต่อโครงการฐานข้อมูลรายชื่อวรรณกรรมท้องถิ่นภาคตะวันตก ที่ทำไว้ตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งในขณะนั้นได้สำรวจรายชื่อเอกสารโบราณ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเอกสารโบราณ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 09db5f47-1b72-4c39-baa5-08d65c5cf8c1
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags ท้องถิ่น ภาคตะวันตก วรรณกรรม เอกสารโบราณ
Visibility Public
Dataset create date December 14, 2020
Maintain date March 17, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ผู้ดูแลระบบ
Contact Email webmaster@sac.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์รายจังหวัด ถือเป็นต้นแบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่เมืองสำคัญของไทย ที่มีศักยภาพและมีสินทรัพย์ที่พร้อมต่อยอด ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านคน ต้นทุนทางวัฒนธรรม...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
ข้อมูลหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 76 จังหวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2527...
Last update dataset : March 22, 2024  
csv url xlsx
จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันตก ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนสนับสนุนดำเนินโครงการตามกรอบการวิจัยที่ วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ...
Last update dataset : March 12, 2024  
csv