โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ - Open Government Data of Thailand

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรมตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปี ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key 29706381-503d-4944-b8a3-e0e0eab9b547
Tags
การทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมตามแผน กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ทุจริตประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการ แผนป้องกันทุจริต แผนป้องกันและปราบปราม แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โครงการ โครงการตามแผน โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Visibility Public
Dataset create date July 8, 2021
Maintain date June 17, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่วนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Contact Email anti.corruption@mnre.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานจากโครงการ, กิจกรรมตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2022-10-28
Last updated date 2024-05-28
Reference Data No
High Value Dataset Show

Related

ชนิดพันธุ์ที่พบในพื้นที่อนุรักษ์

ข้อมูลโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2554 - 2564) สำรวจโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

Last update dataset : July 15, 2024
.. XLSX
คู่มือฝายต้นน้ำ

แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างฝายต้นน้ำ

Last update dataset : July 15, 2024
.. PDF