Text Size | A   A   A
บัญชีรายการกฎหมายทั้งหมดของหน่วยงานในสังกัด ทส.
Rating
Organizations : กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

เป็นบัญชีรายการกฎหมายทั้งหมดของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายของเว็บไซต์ ทส.

Data source cannot be displayed.
บัญชีรายการกฎหมายทั้งหมดของหน่วยงานในสังกัด ทส.
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 52aa0277-223c-4d71-9289-d27d6c404285
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags กฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลกฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส. บัญชีรายการกฎหมาย สิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date July 8, 2021
Maintain date May 12, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองกฎหมาย
Contact Email Legal_mnre.org@mnre.mail.go.th
Objective
  • มติคณะรัฐมนตรี
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ข้อมูลกฎหมายจากหน่วยงานในสังกัด ทส. ข้อมูลกฎหมายในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา และเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2022-03-28
Last updated date 2022-04-29
Reference Data No
High Value Dataset No Show
Related
ชุดข้อมูลผลการดำเนินงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำบนพื้นที่สูง
Last update dataset : June 21, 2022  
xls csv
เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพอากาศและระดับเสียง (Air Quality and Noise)
Last update dataset : June 2, 2022  
url
กฎหมายแม่บท และกฎหมายลำดับรอง ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายของเว็บไซต์ ทส.
Last update dataset : May 12, 2022  
csv