ข้อมูลศาสนสถาน โครงการพลังบวร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลศาสนสถาน โครงการพลังบวร
Rating
Organizations : กรมการศาสนา
facebook   twiter

กรมการศาสนา ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ องค์การศาสนา และภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย โดยมีเป้าหมายสร้างเด็กและเยาวชนของชาติให้มีภูมิคุ้มกันเป็นคนดีมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ครอบครัวอบอุ่น ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมให้ศาสนสถานเปิดพื้นที่เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ศาสนา/ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อร่วมพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความสงบสุขร่มเย็น

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลศาสนสถาน โครงการพลังบวร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key b0a42db3-e36a-41fb-a3b9-edafacb48c4d
Tags ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย วัด ศาสนสถาน โครงการพลังบวร
Visibility Public
Dataset create date July 7, 2023
Maintain date June 7, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มส่งเสริมวิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรม
Contact Email catalog@dra.mail.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage อื่นๆ
จังหวัด, อำเภอ
Data Source แบบสำรวจและรายงานผล
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
URL https://e-service.dra.go.th/
Data Language ไทย
Created date 2021-10-01
Last updated date 2023-01-01
High Value Dataset No Show
Related
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมและบันเทิง ,งานเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วยสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx
สถิติจำนวนศาสนสถาน ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (กองศาสนูปถัมภ์) รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลจาก องค์การทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในประเทศไทย...
Last update dataset : June 7, 2024  
csv xlsx
สถิติจำนวนศาสนสถาน (มัสยิด) ในศาสนาอิสลาม (กองศาสนูปถัมภ์) รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนาอิสลาม ในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลจาก องค์การทางศาสนาอิสลามในประเทศไทย...
Last update dataset : June 7, 2024  
csv xlsx