ข้อมูลงบการเงินของผู้ประกอบการ MSME เฉพาะนิติบุคคล - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลงบการเงินของผู้ประกอบการ MSME เฉพาะนิติบุคคล
Rating
Organizations : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
facebook   twiter

ภาพรวมงบการเงินของผู้ประกอบการ MSME เฉพาะนิติบุคคล ที่สามารถจำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และพื้นที่

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลงบการเงินของผู้ประกอบการ MSME เฉพาะนิติบุคคล
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 6bf72371-c2da-4272-a154-cb4b34025b6e
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags OS Official Statistics สถานประกอบการ สถิติทางการ
Visibility Public
Dataset create date February 10, 2023
Maintain date May 30, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
Contact Email opendata@sme.go.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1 ครั้ง/ปี
Geo Coverage ไม่ทราบ
Data Source โดยความร่วมมือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประมวลผลโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Data Format
  • Database
  • CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Created date 2023-02-10
Last updated date 2023-02-10
High Value Dataset No Show
Related
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำแนกตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน รายจังหวัด ปี 2564
Last update dataset : June 9, 2023  
xlsx
ข้อมูลการบำบัดน้ำเสียของแต่ละสถานประกอบการในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
ข้อมูลโรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : June 7, 2023  
csv