จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
facebook   twiter

กิจกรรมต่าง ๆ เทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ พระราชกรณียกิจแก่ประชาชน ข้อมูลเฉพาะกิจกรรมที่ดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2565

Data source cannot be displayed.
จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 9f6592b8-a460-4918-ba62-63376d8d76fa
Groups เมืองและภูมิภาค
Tags กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระมหากษัตริย์ สถิติทางการ
Visibility Public
Dataset create date March 31, 2022
Maintain date March 31, 2022
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person น.ส.สุภัค วงศ์ไวทยากูร
Contact Email Nksw.plan@gmail.com
Objective นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ตำบล
Data Source สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Last updated date 2565-02-03
Data release calendar 2565-03-31
First year of data (Statistical data) 2565
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
กิจกรรม
Unit of measure (Statistical data) ครั้ง
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
High Value Dataset No Show
Related
สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางทุกประเภท จำแนกรายสำนักงานหนังสือเดินทาง
Last update dataset : March 3, 2023  
xlsx csv
ข้อมูลใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภทหน้ากาก
Last update dataset : March 2, 2023  
csv xlsx
ภาพรวมงบการเงินของผู้ประกอบการ MSME เฉพาะนิติบุคคล ที่สามารถจำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และพื้นที่
Last update dataset : February 13, 2023  
xlsx csv url