Text Size | A   A   A
รายงานคุณภาพชีวิตของคนหนองคายปี 2562
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
facebook   twiter

เอกสารรายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดหนองคาย ปี 2562 ฉบับนี้ เป็นการนําเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ของรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2561) จากครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริงทั้งในเขตชนบท และเขตเมือง ในรูปแบบการรายงานผลคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดหนองคาย ทําให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมในทุกระดับของประเทศ โดยมีเครื่องมือในการวัดผลคุณภาพชีวิต จํานวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ไมผานเกณฑ์ คือ ัญหาที่ทุกคนในครัวเรือนต้องร่วมกันแก้ไขเพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนในครัวเรือนสามารถช่วยแก้ไขได้ด้วยตนเอง สําหรับตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นจํานวนมากในภาพรวมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตําบล อําเภอ เป็นภารกิจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับต้องนําไปใช้ในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดหนองคาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร “รายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดหนองคาย ปี 2562” ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม/องค์กร นิสิต/นักศึกษา และประชาชน ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัดทําโครงการอนุมัติโครงการ/งบประมาณ การลงทุนทางธุรกิจการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม การศึกษาวิจัย และการติดตามประเมินผล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนหนองคายให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Data source cannot be displayed.
รายงานคุณภาพชีวิตของคนหนองคายปี 2562
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e818f10c-e8bf-4e01-855b-70d6bf02f04f
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags จปฐ 2562 ด้านสังคม
Visibility Public
Dataset create date December 28, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์
Contact Email tktk7899@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ ปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf xls
ข้อมูลจุดพิกัดที่ตั้งบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ระเบียบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประกอบด้วย 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัวกรณีฉุกเฉิน และ ระเบียบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม...
Last update dataset : October 31, 2021  
jpeg