รายชื่อโบสถ์คริสต์ ในจังหวัดนครพนม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายชื่อโบสถ์คริสต์ ในจังหวัดนครพนม
Rating
Organizations : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
facebook   twiter

ศาสนาคริสต์ กับ ชาวเวียดนาม ในจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม มีชาวเวียดนามอพยพเข้ามาอาศัยอยู่พอสมควร เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับพรมแดนอินโดจีน จึงมีชาวเวียดนามกระจัดกระจายอยู่หลายพื้นที่ ชาวเวียดนามส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ จึงได้สร้างโบสถ์ไว้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

Data source cannot be displayed.
รายชื่อโบสถ์คริสต์ ในจังหวัดนครพนม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key dcdb691b-3c4e-4881-9de5-fec538fc7cf6
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags คริสตจักร จังหวัดนครพนม นครพนม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม โบสถ์
Visibility Public
Dataset create date April 2, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวณัฐฏิกานต์ ศรีโภคา
Contact Email s.nutthikan@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
สถิติจำนวนศาสนสถาน ในศาสนาคริสต์ (กองศาสนูปถัมภ์) รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนาคริสต์ ในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลจาก องค์การทางศาสนาคริสต์ในประเทศไทย...
Last update dataset : June 7, 2024  
xls csv
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ตระหนักและให้ความสำคัญจึงจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งวดที่ ๒)...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูล ทะเบียนสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 จังหวัดนครพนม ประกอบด้วยชื่อสถานประกอบกิจการ สถานที่ตั้ง เลขที่ใบอนุญาต...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx