การคำนวณผลรวมของข้อมูล (สำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การคำนวณผลรวมของข้อมูล (สำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน)
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

(1) ผลรวมของข้อมูลและยอดรวมประชากรทั้งสิ้นจากข้อมูลจุลภาค/ข้อมูลระดับย่อย หรือจากข้อมูลรวมที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับที่นำเสนอผล (2) ค่าความคลาดเคลื่อนจากการเลือกตัวอย่าง เช่น ค่า CV หรือ ค่าประมาณแบบช่วง

Data source cannot be displayed.
การคำนวณผลรวมของข้อมูล (สำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key f99efe11-c5b0-4b5c-9f07-fcdb477efe28
Tags GSBPM Private Hospital Survey การคำนวณผลรวมของข้อมูล ข้อมูลสถิติ บุคลากร สถานพยาบาลเอกชน สถิติโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน สำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเอกชน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date February 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม
Contact Email eindust@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 5
Geo Coverage ไม่มี
Data Source โครงการสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/สาธารณสุข/โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน.aspx
Data Language ไทย
Last updated date 2018-12-31
Data release calendar 2018-12-31
First year of data (Statistical data) 2544
Last year of data (Statistical data) 2560
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Unit of measure (Statistical data) ไม่มี
Unit of multiplier (Statistical data) อื่นๆ
ไม่มี
Calculation method (Statistical data) ไม่มี
Standard (Statistical data) ไม่มี
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการผลิตสถิติ ยกตัวอย่าง (1) หลักการและเหตุผล (2) ความเป็นมา (3)...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
สถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ หมายถึง สถานประกอบการที่ดำเนินกิจการหลัก เกี่ยวกับการขายส่ง ขายปลีกสินค้า ขายอาหาร ที่เตรียมไว้สำหรับบริโภคและการอำนวยความสะดวก...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
รายรับของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน
Last update dataset : April 12, 2024  
csv json