การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลผลิต (สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลผลิต (สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ)
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ รายละเอียดการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลผลิต เช่น - การตรวจสอบคุ้มรวมของประชากร ว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ - การตรวจสอบอัตราการตอบกลับ ว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ - การเปรียบเทียบค่าสถิติที่ผลิตได้กับค่าสถิติที่จัดทำในรอบการผลิตที่ผ่านมา (ถ้ามี) - การเปรียบเทียบสถิติที่ผลิตได้กับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งภายใน และภายนอก) - การตรวจสอบความไม่แนบนัยของสถิติที่ผลิตได้ เช่น รายการ จำนวน หมายเหตุ : ควรมีอย่างน้อย 1 รายการ

Data source cannot be displayed.
การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลผลิต (สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key bf043684-8382-4396-8ec5-648173cca2e7
Tags GSBPM ICT Information and Communication Technology การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลผลิต ตรวจสอบ ผลผลิต สถานประกอบการ สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไอซีที
Visibility Public
Dataset create date March 10, 2022
Maintain date February 12, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email ictsurvey@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Data Format
  • XLS
  • PDF
  • อื่นๆ
DOCX,PPTX
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีประกอบการ.aspx
Data Language ไทย
Last updated date 2022-06-14
Data release calendar 2020-08-31
First year of data (Statistical data) 2547
Last year of data (Statistical data) 2564
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Unit of measure (Statistical data) ไม่มี
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลผลิต
Standard (Statistical data) ไม่มี
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
Last update dataset : March 15, 2023  
xlsx csv url
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
Last update dataset : March 15, 2023  
xlsx csv url
ข้อมูลการบำบัดน้ำเสียของแต่ละสถานประกอบการในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : March 1, 2023  
csv