ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร ที่สำคัญ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร ที่สำคัญ
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

รายการข้อมูล เนื้อที่เพาะปลูก (เนื้อที่ยืนต้น) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (เนื้อที่เก็บเกี่ยว) และผลผลิต ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งประเทศ รายภาคและรายจังหวัด ถึงปี 2562

รายการสินค้า - ข้าวนาปี - ข้าวนาปรัง - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - มันสำปะหลัง - ถั่วเหลือง - ปาล์มน้ำมัน (ถึงปี 2561) - ยางพารา (ถึงปี 2561) - สับปะรด - กาแฟ - ลำไย - ทุเรียน - มังคุด - ลิ้นจี่ - ลองกอง - เงาะ - มะนาว - ส้มเขียวหวาน - พริกไทย - กระเทียม - หอมแดง - หอมหัวใหญ่ - มันฝรั่ง - หน่อไม้ฝรั่ง - ข้าวโพดฝักอ่อน - ข้าวโพดหวาน - มะเขือเทศ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร ที่สำคัญ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 2ddb8a63-b7b3-43cb-ac8a-211de257db37
Groups เกษตรกรรม
Tags การผลิต ข้อมูลการผลิต ปริมาณการผลิต
Visibility Public
Dataset create date August 6, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Contact Email prcai@oae.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage โลก
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ค่าตอบแทนแรงงาน หมายถึง 1) ค่าจ้าง เงินเดือน หมายถึง เงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการจ่ายให้ลูกจ้าง (ก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
ในการจัดทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ครั้งนี้ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1: การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานหรือการนับจดสถานประกอบการทุกประเภท...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
ค่าตอบแทนแรงงาน หมายถึง 1) ค่าจ้าง เงินเดือน หมายถึง เงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการจ่ายให้ลูกจ้าง (ก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx