ปริมาณการสูบบุหรี่ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณการสูบบุหรี่
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

ปริมาณการสูบบุหรี่

Data source cannot be displayed.
ปริมาณการสูบบุหรี่
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key f58a1087-f404-4a4f-887b-cb636ba77c63
Tags Health Official Statistics การสูบบุหรี่ สถิติทางการ สุขภาพ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติสุขภาพและภาวะทางสังคม กองสถิติสังคม
Contact Email social.grop@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 4
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากรและสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร
Data Format
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/w6
Data Language ไทย
Last updated date 2018-09-30
Data release calendar 2022-09-01
First year of data (Statistical data) 2547
Last year of data (Statistical data) 2564
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Unit of measure (Statistical data) มวลต่อคนต่อวัน
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) ติดต่อ กลุ่มสถิติสุขภาพและภาวะทางสังคม กองสถิติสังคม social.group@nso.go.th
Standard (Statistical data) มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
ICT คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
สวัสดิการ ได้แก่ เงินสงเคราะห์สำหรับผู้พิการ อาหารกลางวัน/อาหารเสริมฟรี (นม) สำหรับเรียน ทุนการศึกษาจากรัฐ และโครงการอื่น ๆ ของรัฐ ที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
Last update dataset : April 12, 2024  
csv json