มูลค่าผลผลิตของสถานประกอบการ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
มูลค่าผลผลิตของสถานประกอบการ
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

มูลค่าผลผลิต หมายถึง รายรับของสถานประกอบการในรอบปี ซึ่งได้แก่ 1) มูลค่าขายผลผลิต 2) รายรับจากการขายสินค้าที่ซื้อมาจำหน่ายในสภาพเดิม 3) รายรับจากการรับจ้างเหมาทำการผลิตสินค้าให้สถานประกอบการอื่น โดยสถานประกอบการจัดหาวัสดุให้ 4) รายรับจากการให้บริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม และติดตั้งให้แก่สถานประกอบการอื่น 5) รายรับจากการให้เช่าอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน ยานพาหนะ เครื่องจักร และเครื่องมือ ฯลฯ และรายรับอื่น ๆ 6) ส่วนเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือ

Data source cannot be displayed.
มูลค่าผลผลิตของสถานประกอบการ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key c15054ba-5f30-49af-b6cf-9e3dc081850f
Tags Industry OS Official Statistics ผลผลิต มูลค่า สถานประกอบการ สถิติทางการ สำมะโนอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ
Contact Email eindust@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 5
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำมะโนอุตสาหกรรม
Data Format
  • Database
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำมะโนอุตสาหกรรม/2560/สำมะโนอุตสาหกรรม2560.aspx
Data Language ไทย
Last updated date 2018-09-30
Data release calendar 2023-09-01
First year of data (Statistical data) 2550
Last year of data (Statistical data) 2560
Disaggregate (Statistical data) อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ
Unit of measure (Statistical data) บาท
Unit of multiplier (Statistical data) ล้าน
Calculation method (Statistical data) ผลรวมมูลค่าผลผลิตของสถานประกอบการ
Standard (Statistical data) Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009)
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ จัดทำขึ้นเพื่อ (1) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการ เช่น...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
ICT คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx