มูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการ จากสำรวจ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
มูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการ จากสำรวจ
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

รายรับ – ค่าใช้จ่าย (รายรับ หมายถึง รายรับจากการดำเนินกิจการในรอบปี ไม่รวมรายรับจากการให้เช่าที่ดิน ดอกเบี้ยรับ / เงินปันผลรับ กำไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนฯ และ ค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินกิจการในรอบปี (ไม่รวมค่าเช่าที่ดิน ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนฯ ดอกเบี้ยจ่าย หนี้สูญ))

Data source cannot be displayed.
มูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการ จากสำรวจ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key f888d94a-3954-4598-9025-71a58d0bb1a4
Tags Industry Official Statistics มูลค่าเพิ่ม สถานประกอบการ สถิติทางการ อุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ
Contact Email eindust@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 5
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง
Data Format
  • Database
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม%20เหมืองแร่%20ก่อสร้าง/อุตสากรรมการก่อสร้าง.aspx
Data Language ไทย
Last updated date 2015-09-30
Data release calendar 2015-09-01
First year of data (Statistical data) 2552
Last year of data (Statistical data) 2557
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
Unit of measure (Statistical data) บาท
Unit of multiplier (Statistical data) ล้าน
Calculation method (Statistical data) มูลค่าเพิ่ม = มูลค่าผลผลิต-ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง
Standard (Statistical data) Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009)
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการแปรรูปมาจากสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ จากการทำประมง
Last update dataset : April 14, 2024  
csv
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ จัดทำขึ้นเพื่อ (1) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการ เช่น...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx