ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

งานคลังสินค้า เป็นงานที่มีลักษณะงานเก็บบันทึกเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตและวัสดุที่ใช้ในการผลิต ควบคุมการรับ จัดส่ง และการจ่ายสินค้า บันทึกเกี่ยวกับงานพัสดุและสินค้าคงคลัง ชั่งน้ำหนักสินค้าที่ได้รับ สินค้าที่นำไปเพื่อการผลิตหรือจัดส่ง ตรวจทานการออกสินค้า รวบรวมรายการสินค้าและวัสดุเพื่อดาเนินการจัดเก็บ รวมทั้งประเมินความต้องการและจัดทำความต้องการในการใช้วัสดุใหม่

Data source cannot be displayed.
ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key d633bd9a-56fb-481f-885a-5be29fe0dcfb
Tags Logistics OS Official Statistics การขนส่งและโลจิสติกส์ คงคลัง สถานประกอบการ สถิติทางการ สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า สินค้า
Visibility Public
Dataset create date March 10, 2022
Maintain date February 12, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ
Contact Email eindust@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 2
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า
Data Format
  • Database
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านเศรษฐกิจ/การคมนาคม%20สื่อสารโลจิสติกส์/ศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า.aspx
Data Language ไทย
Last updated date 2020-09-30
Data release calendar 2022-09-01
First year of data (Statistical data) 2558
Last year of data (Statistical data) 2562
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
ระยะเวลาที่ปริมาณสินค้าคงคลังมีเพียงพอจำหน่าย และประเภทธุรกิจ
Unit of measure (Statistical data) ร้อยละ
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) คำนวณร้อยละของสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
Standard (Statistical data) Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009)
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
Last update dataset : March 15, 2023  
xlsx csv url
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
Last update dataset : March 15, 2023  
xlsx csv url
สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางทุกประเภท จำแนกรายสำนักงานหนังสือเดินทาง
Last update dataset : March 3, 2023  
xlsx csv