ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการลงทุนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการลงทุนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือส่วนของสถานที่ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอยู่ในที่ตั้งที่แน่นอน ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดำเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของ หรือควบคุมกิจการโดยนิติบุคคลก็ตาม - การนับจำนวนสถานประกอบการพิจารณาดังนี้ 1) กรณีที่สถานประกอบการมีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่า 1 ประเภท ในสถานที่ตั้งแห่งเดียวกัน เช่น ขายส่งและขายปลีกเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยดำเนินการอยู่ในสถานที่ตั้งแห่งเดียวกัน และการดำเนินกิจการของแต่ละประเภทมีระบบบัญชีฯ แยกจากกันโดยสามารถแยกจำนวนคนทางานออกจากกันได้โดยเด็ดขาด ให้นับกิจการแต่ละประเภทเป็นแต่ละสถานประกอบการ แต่ถ้าไม่สามารถแยกบัญชีฯ ได้ให้นับรวมเป็นหนึ่งสถานประกอบการ 2) กรณีที่สถานประกอบการมีสถานที่ดำเนินกิจการหลายแห่งตั้งอยู่ในสถานที่ต่างกัน ให้นับแต่ละแห่งเป็นหนึ่งสถานประกอบการ

Data source cannot be displayed.
ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการลงทุนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key f7fc40cc-5a22-481d-8c9f-4e103a21e247
Tags Logistics OS Official Statistics การขนส่งและโลจิสติกส์ สถานประกอบการ สถิติทางการ สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า โลจิสติกส์
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ
Contact Email eindust@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 2
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า
Data Format
  • Database
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านเศรษฐกิจ/การคมนาคม%20สื่อสารโลจิสติกส์/ศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า.aspx
Data Language ไทย
Last updated date 2020-09-30
Data release calendar 2022-09-01
First year of data (Statistical data) 2558
Last year of data (Statistical data) 2562
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
ประเภทธุรกิจ, ขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน)
Unit of measure (Statistical data) ร้อยละ, แห่ง
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) คำนวณร้อยละของสถานประกอบการที่มีการลงทุนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
Standard (Statistical data) Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009)
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการแปรรูปมาจากสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ จากการทำประมง
Last update dataset : April 14, 2024  
csv
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ จัดทำขึ้นเพื่อ (1) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการ เช่น...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx