ระยะทางถนน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ระยะทางถนน
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
facebook   twiter

รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทุติยภูมิระยะทางถนน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยการคำนวณหาความหนาแน่นของโครงข่ายถนน (กิโลเมตรต่อตารางกิโลเมตร)

Data source cannot be displayed.
ระยะทางถนน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 2178dd86-b5f7-4c63-8f4d-180101fafd5c
Tags IMD จัดอันดับ ตัวชี้วัด ถนน ทางถนน ระยะทางถนน
Visibility Public
Dataset create date July 25, 2022
Maintain date February 12, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
Contact Email datacatalog@otp.go.th
Objective
  • แผนระดับที่ 3 (มติครม. 4 ธ.ค. 2560)
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source หน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาตามประเภทถนนทั้งหมด 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครอง และกรุงเทพมหานคร
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Last updated date 2022-05-29
Data release calendar 2022-05-29
First year of data (Statistical data) 2560
Last year of data (Statistical data) 2564
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Unit of measure (Statistical data) กิโลเมตร
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
สถานะการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากการวางกลไกการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีเป้าหมายเพื่อ มีข้อมูลพื้นฐาน...
Last update dataset : March 3, 2023  
pdf xlsx
ข้อมูลถนนและซอย ในพื้นที่เขตลาดกระบัง
Last update dataset : March 1, 2023  
csv
ข้อมูลถนนในพื้นที่เขตพระนคร
Last update dataset : March 1, 2023  
csv