ระยะทางถนน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ระยะทางถนน
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
facebook   twiter

รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทุติยภูมิระยะทางถนนจากหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาตามประเภทถนนทั้งหมด 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครอง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

Data source cannot be displayed.
ระยะทางถนน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 2178dd86-b5f7-4c63-8f4d-180101fafd5c
Tags IMD จัดอันดับ ตัวชี้วัด ถนน ทางถนน ระยะทางถนน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date May 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
Contact Email datacatalog@otp.go.th
Objective
  • แผนระดับที่ 3 (มติครม. 4 ธ.ค. 2560)
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source หน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาตามประเภทถนนทั้งหมด 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครอง และกรุงเทพมหานคร
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Last updated date 2024-04-10
Data release calendar 2024-04-18
First year of data (Statistical data) 2561
Last year of data (Statistical data) 2567
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Unit of measure (Statistical data) กิโลเมตร
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รายปี และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ระยะ 5 ปี
Last update dataset : June 18, 2024  
pdf
แผนปฏิบัติราชการ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รายปี ระยะ 3 ปี ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ซึ่งเป็นแผนระดับ 3 ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรับผิดชอบ
Last update dataset : June 18, 2024  
pdf
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรม ประกอบด้วย กลุ่มสาขาวิชา - Natural sciences,mathematics and statistics - Information and Communication...
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv api